Zakłady Mięsne PAMSO S.A.​
ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice​


NIP: 731-000-47-05, REGON: 470544279
Spółka wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000061058.

Kapitał zakładowy 710.000 PLN opłacony w całości.

Infolinia 800 296 066

 

sekretariat Zarządu
(+48) 42 22 55 500 ​
(+48) 42 22 55 501

sekretariat@pamso.com.pl

dział marketingu
(+48) 42 22 55 546 ​

marketing@pamso.com.pl ​​

 

 

Obowiązek Informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „r.o.d.o.” informujemy iż:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne Pamso S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Żwirki i Wigury 19, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000061058 , NIP 731 000 47 05 .
• W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@pamso.com.pl.
• Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.,
• Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
– podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny www.pamso.pl;
– podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
• Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
• Ma Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Zgoda
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Mięsne Pamso S. A. w celu realizacji zapytania/zgłoszenia.