fbpx


W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO STRONY PROSZĘ SIĘ ZALOGOWAĆ.

 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego wobec Akcjonariuszy

 

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „Rozporządzenie” informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne „PAMSO” S.A. z siedzibą w  Pabianicach (95-200) przy ul. Żwirki i Wigury 19, NIP: 731 000 47 05, REGON: 470544279.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@pamso.com.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) oraz   6 ust.1 lit. c)  Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem księgi akcyjnej oraz uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie, w jakim wynika z art. 341 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm.), w  pozostałym zakresie dobrowolne.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:

(1) podmioty zewnętrzne uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych osobowych na mocy odpowiednich przepisów prawa;

(2) Akcjonariusze poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub odpisów z tej księgi na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

(3) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora,  zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, jak i witrynę www.pamso.pl – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;

(4) banki – w celu wypłaty dywidend za zgodą Akcjonariusza na rachunek bankowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania spółki, a po jej rozwiązaniu przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody – do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 3. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 7. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.