fbpx

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail informacji handlowej od Zakładów Mięsnych PAMSO S.A. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Infolinia Pamso jest tymczasowo niedostępna. Prosimy o kontakt z Sekretariatem Zarządu.

Sekretariat Zarządu
(+48) 42 22 55 500 ​
(+48) 42 22 55 501
sekretariat@pamso.com.pl

Zakłady Mięsne PAMSO S.A.​
ul. Żwirki i Wigury 19, 95-200 Pabianice​

NIP: 731-000-47-05, REGON: 470544279
Spółka wpisana do KRS przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją nr 0000061058.
Kapitał zakładowy 710.000 PLN opłacony w całości.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Piotr Kawczyński, adres e-mail: iod@pamso.com.pl

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne PAMSO S.A. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Żwirki i Wigury 19, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000061058, NIP: 731-000-47-05.
2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail iod@pamso.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana pytanie, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W celu przesyłania informacji handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
– podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi witryny pamso.pl;
– podmioty zewnętrzne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia oraz przy zapewnieniu stosowania przez podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ochronę danych;
– inne podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
8. Posiada Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, wskazanych przez Administratora.

Zakłady Mięsne
Pamso S.A.

Pokaż dojazd