Aktualnie do zespołu Marketingu poszukujemy

Specjalisty ds. Marketingu Internetowego
Miejsce pracy: Pabianice

Zakres zadań:

• rozbudowa i zarządzanie stroną internetową oraz obsługa CMS,
• zarządzanie Social Media
• realizacja projektów marketingu internetowego (komunikacja online, SEO, SEM)
• nadzór nad realizacją kampanii internetowych
• analiza i raportowanie wyników z działań prowadzonych w internecie
• nadzór nad poprawnością treści publikowanych w internecie,
• prace administracyjne.

Wymagania:
• internetowym i eCommerce,
• Wiedza z zakresu tworzenia nowoczesnych stron www
• Wiedza i fascynacja Social Media
• znajomość Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager, zagadnień UX i narzędzi SEO
• doświadczenie w tworzenie contentu internetowego
• znajomość WordPressa
• umiejętność analitycznego myślenia
• komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• elastyczną formę współpracy – B2B
• nowe wyzwania wspierające rozwój zawodowy i podnoszące kwalifikacje
• możliwość samodzielnej realizacji zadań
• udział we wdrażaniu nowych projektów
• pracę w miłej atmosferze i zgranym zespole

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Zakłady Mięsne PAMSO S.A. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Żwirki i Wigury 19, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000061058, NIP: 731-000-47-05.
2. Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem e-mail iod@pamso.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych”.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora dla realizacji następujących celów, w oparciu o następujące przepisy prawa:
– przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz podjęcia kroków dążących do zawarcia umowy o pracę na Pani/Pana żądanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w ramach realizacji naszych uprawnień, jako pracodawcy wynikających z art. 221 1 ustawy Kodeks pracy;
– przeprowadzenia procesu rekrutacji w przypadku podania przez Panią/Pana w aplikacji rekrutacyjnej danych w zakresie szerszym, niż ten do którego przetwarzania uprawnia nas ustawa Kodeks pracy – w oparciu o Pani/Pana zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych – w oparciu o Pani/Pana zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
– realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego interesu w postaci ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami, związanymi z realizacją procesu rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu rekrutacji, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie aplikacji do celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
– podmiotom zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora, serwisom internetowym za pośrednictwem, których Administrator publikuje ogłoszenia o pracę – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
– innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– przenoszenia danych;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Niepodanie informacji wskazanych w art. art. 221 § 1 ustawy Kodeks pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Kandydatów prosimy o dołączenie do CV poniższej zgody na przetwarzanie danych osobowych
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne PAMSO S.A. w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakłady Mięsne PAMSO S.A. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Załącz CV